Zobacz zawartość koszyka
Ilość: 0 szt.
Wartość: 0.00 PLN
Zobacz zawartość koszyka Zobacz zawartość koszyka

Regulamin witryny internetowej www.LAMPY24.NET

 

Właścicielem witryny internetowej www.lampy24.net zwanej dalej Witryną jest Kaspa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 7/58, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

KRS 0000502342,

NIP 521-366-82-62,  

REGON 147152865,

nr konta bankowego Alior Bank S.A. 64 2490 0005 0000 4600 5744 8688,

kontakt: tel. +48 22 336 05 26 , +48 606 131 600

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1) Przedmiotem działalności Witryny www.lampy24.net jest sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów wyposażenia i dekoracyjnych dla domu.

2) Miejscem zawierania umów sprzedaży jest witryna internetowa.

3) Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego (zwanego dalej „KC”). Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, stanowiąc zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4) Podane niżej a użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) sformułowania mają następujące znaczenie:

a) Towary – towary prezentowane na Witrynie

b) Sprzedawca – właściciel Witryny, Kaspa Sp. z o.o.;

c) Klient – każdy klient nabywający Towary;

d) Konsument – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa Towar;

e) Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę;

f) Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Witrynie, wiążący się z podaniem danych osobowych;

g) Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Witryny

h) Twoje konto - zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

i) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

j) Strona produktowa – strona na Witrynie, na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

5) Korzystanie z Witryny i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu.

 

II. Realizacja zamówień

 

1) Warunkiem dokonania zakupu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

2) Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie poszczególnych okien Witryny w zakładce „Koszyk” i finalne klikniecie przycisku „Zakończ”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.

3) Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.

4) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów bez rejestracji) lub dostępny w sekcji Twoje konto (Klient zarejestrowany). Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy, adresu e-mail i numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych w sekcji Twoje konto, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

5) Sprzedawca potwierdzi mailowo przyjęcie zamówienia, o którym mowa powyżej w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego licząc od godziny 10:00 najbliższego następnego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią złożonego zamówienia.

6) Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:

a)   towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

b) nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;

c)  podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;

d)  klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;

e)  pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

7) Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w odpowiedzi nowy czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu trzech dni roboczych, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu trzech dni roboczych od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. Roszczenia ewentualnych odszkodowań z tytułu niedotrzymania terminów przez Sprzedawcę są w takich przypadkach wykluczone.

8) Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z przesyłką, pojawi się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia. Informacje te zawarte są również w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

9) Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta. Po otrzymaniu pełnej płatności za zamówiony towar faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta w procesie zakupu.

10) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień przed potwierdzeniem zamówienia oraz sprawdzenia prawdziwości podanych danych osobowych, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.

11) Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

12) Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego w Witrynie www.lampy24.net, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. Sprzedawca nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.lampy24.net, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 2 cm.

 

 

III. Ceny i polityka cenowa

 

1) Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

2) W przypadkach, w których ceny na stronie www.lampy24.net  zostały błędnie podane z przyczyn technicznych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanych transakcji sprzedaży. Dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone użytkownikowi. Dowiedzenie przyczyn błędu i koszty z tym związane leżą po stronie Sprzedawcy.

3) Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.lampy24.net, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.

4) W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie niezrealizowanemu zamówieniu.

5) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

 

IV. Formy płatności

 

1) Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a) za pobraniem, czyli gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;

b) przelewem elektronicznym (e-przelewem), przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta, przelewem zwykłym lub kartą płatniczą – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;

Sposób realizacji e-przelewów przebiega w taki sposób, że Klient dokonujący zakupów poprzez Witrynę wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności on-line i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej www.lampy24.net. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.

Konsument nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru. Wybierając jedną z form płatności, o których mowa w pkt. IV b) Regulaminu, Konsument robi to dobrowolnie.

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych niż wymienione w pkt.1 form płatności, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

3) W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

V. Bony rabatowe

 

1) Poniższe ustalenia znajdują zastosowanie wobec wszystkich bonów rabatowych oferowanych przez Sprzedawcę.

2) Do bonów rabatowych należą bony przydzielane poszczególnym członkom indywidualnie przez Sprzedawcę.

3) Bony rabatowe obowiązują tylko przez podany przy wystawieniu okres lub podczas określonej oferty sprzedaży.

4) Przedłużenie ważności bonu lub przeniesienie go na inną akcję sprzedaży nie jest możliwe.

5) Prawa do wykorzystania bonów rabatowych nie można przenosić na innych użytkowników.

6) Bony rabatowe nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki.

7) Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zamówieniu o określonej minimalnej wartości (zgodnie z obowiązującymi w danym momencie warunkami).

8) Z przyczyn administracyjnych nie jest możliwe wyrównanie lub zwrot pozostałych środków pieniężnych, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartości bonu rabatowego.

9) Jeśli koszt zamówienia przekracza wartość bonu rabatowego, należy dopłacić różnicę za pośrednictwem oferowanych metod płatności.

10) W ramach jednego zamówienia użytkownik może wykorzystać wyłącznie jeden bon.

11) Bony nie są oprocentowane i nie są wypłacane w gotówce.

12) Bony rabatowe nie będą zwracane, jeśli zamówiony towar zostanie odesłany (w całości lub w części) lub jeśli towary będą mogły być tylko w części dostarczone; nie dotyczy to przypadków zwrotu towarów z uwagi na jego wady techniczne lub prawne.

13) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wskazywania alternatywnych metod płatności zgodnie z punktem IV.1, odmowy dostawy oraz/lub zablokowania konta członka, jeśli zaistnieje podejrzenie nadużycia w związku z wykorzystaniem bonu rabatowego.

 

 

VI Dostawa towarów

 

1) Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską, na koszt Klienta. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

2) Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

3) Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz EU w dni robocze.

4) Dostawy będą realizowane w zależności od wybranej formy płatności. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:

a) zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. IV 1 b) Regulaminu,

b) potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. IV 1 a) Regulaminu

Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu realizacji zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w zamówieniu.

5) Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest wysyłany do Klienta drogą mailową na wskazany adres e-mail, na życzenie Klienta może on zostać wysłany również drogą pocztową.

6) Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

7) W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien skontaktować się naszym Działem Obsługi Klienta dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600 i wypełnić formularz reklamacyjny. Sporządzenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji i ma na celu usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

8) Każda przesyłka jest ubezpieczona.

9) Obowiązek dostawy przez Sprzedawcę nie zachodzi, jeśli Sprzedawca, pomimo zaistniałej transakcji, nie zostanie zaopatrzony przez poszczególnych dostawców w towar, otrzyma go w formie niekompletnej lub nie otrzyma towaru na czas.

10) Sprzedawca nie ponosi wtedy odpowiedzialności za niezrealizowanie transakcji, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Ewentualne płatności dokonane z góry za złożone zamówienie będą w takim przypadku zwrócone.

 

 

VII. Reklamacje i zwroty - klienci nie będący konsumentami

 

1) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2) Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3) Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się naszym Działem Obsługi Klienta dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600 i wypełnić formularz zwrotu. Dokument ten należy wydrukować i dołączyć do wysyłanego towaru.

4) Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

5) Prawo do zwrotu zakupionego Towaru nie obowiązuje nie obowiązuje przy dostawie Towaru, który został przygotowany wg specyfikacji Klienta, lub zmodyfikowany zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

6) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7) Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.

 

VIII. Reklamacje i zwroty – konsumenci

 

1) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2) Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.

3) Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U z 2002r nr 141 poz.1176 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową(Dz. U z 2003r. nr 31 poz.258).

4) Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać telefonicznie dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600 lub poprzez formularz kontaktowy oraz wypełnić formularz reklamacji.

5) Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.

6) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

7) Konsument, który dokonał zakupu na stronie internetowej www.lampy24.net zawarł umowę na odległość i zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000r. nr 22 poz.271 z póź. zm.) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w postaci wypełnionego formularza zwrotu w terminie dziesięciu (10) dni liczącego się od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600, a następnie odesłać do nas wypełniony dokument zwrotu przed upływem 10 dni. Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres wskazany podczas kontaktu z biurem obsługi klienta lub na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć wydrukowany formularz zwrotu.

8) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Prawo do zwrotu zakupionego Towaru nie obowiązuje przy dostawie Towaru, który został przygotowany wg specyfikacji Klienta, lub zmodyfikowany zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

9) Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.

10) W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru wraz z kosztami dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu.

 

IX. Bezpieczeństwo

 

1) Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. Firma DotPay jest najbezpieczniejszym systemem obsługi płatności online, posiada certyfikat bezpieczeństwa PCI DSS oraz status agenta rozliczeniowego nadany przez Prezesa NBP. Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z DotPay odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.

2) Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury e-przelewy używającej bezpiecznych technik.

3) W szczególności właściciel witryny www.lampy24.net nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji DotPay.

 

X. Ochrona danych osobowych

 

1) W czasie korzystania z Witryny www.lampy24.net Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

 2) Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, celów oraz wszelkie dane kontaktowe związane z ochroną danych osobowych znajdą Państwo na zakładce obowiązek informacyjny RODO.

 3) Składając zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 4) Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie czasopisma elektronicznego (tzw. newslettera), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).

 5) Każda osoba, niebędąca Użytkownikiem, dokonująca płatności zostanie dołączona do bazy danych osobowych

 6) Dane osobowe umieszczone w bazie danych Spółki są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

 7) Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.

 8) Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych

 

XI.  Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dla hiperlinków

 

1) Na stronie www.lampy24.net możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.

2) Sprzedawca nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.

3) W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z www.lampy24.net.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.lampy24.net i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zawarciem umowy sprzedaży. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

2) W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.

3) Warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej www.lampy24.net jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail, dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 21.

4) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

5) Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży na stronie www.lampy24.net są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

6) Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.lampy24.net posiadają ochronę prawno - autorską w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83). Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych na stronie www.lampy24.net - niezależnie od formy – jest niedozwolone, chyba, że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony właściciela witryny.

7) Właściciel Witryny nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

8) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 19 czerwca 2013 roku.

+ 48 606 131 600
+ 48 22 336 05 26
Infolinia czynna:
Od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 9.00 – 18.00
Masz pytanie? napisz do nas
Formularz kontatktowy