Zobacz zawartość koszyka
Ilość: 0 szt.
Wartość: 0.00 PLN
Zobacz zawartość koszyka Zobacz zawartość koszyka

 

 Dostawa towarów

 

1) Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską, na koszt Klienta. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.

2) Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

3) Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz EU w dni robocze.

4) Dostawy będą realizowane w zależności od wybranej formy płatności. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:

a) zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy - w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. IV 1 b) Regulaminu,

b) potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. IV 1 a) Regulaminu

Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu realizacji zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w zamówieniu.

5) Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest wysyłany do Klienta drogą mailową na wskazany adres e-mail, na życzenie Klienta może on zostać wysłany również drogą pocztową.

6) Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

7) W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien skontaktować się naszym Działem Obsługi Klienta dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600 i wypełnić formularz reklamacyjny. Sporządzenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji i ma na celu usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.

8) Każda przesyłka jest ubezpieczona.

9) Obowiązek dostawy przez Sprzedawcę nie zachodzi, jeśli Sprzedawca, pomimo zaistniałej transakcji, nie zostanie zaopatrzony przez poszczególnych dostawców w towar, otrzyma go w formie niekompletnej lub nie otrzyma towaru na czas.

10) Sprzedawca nie ponosi wtedy odpowiedzialności za niezrealizowanie transakcji, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Ewentualne płatności dokonane z góry za złożone zamówienie będą w takim przypadku zwrócone.

 

 

 Reklamacje i zwroty - klienci nie będący konsumentami

 

1) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.

2) Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.

3) Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się naszym Działem Obsługi Klienta dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600 i wypełnić formularz zwrotu. Dokument ten należy wydrukować i dołączyć do wysyłanego towaru.

4) Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.

5) Prawo do zwrotu zakupionego Towaru nie obowiązuje nie obowiązuje przy dostawie Towaru, który został przygotowany wg specyfikacji Klienta, lub zmodyfikowany zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

6) Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7) Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.

 

 Reklamacje i zwroty – konsumenci

 

1) Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2) Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.

3) Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz. U z 2002r nr 141 poz.1176 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową(Dz. U z 2003r. nr 31 poz.258).

4) Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać telefonicznie dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600 oraz wypełnić formularz reklamacji.

5) Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.

6) Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

7) Konsument, który dokonał zakupu na stronie internetowej www.lampy24.net zawarł umowę na odległość i zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000r. nr 22 poz.271 z póź. zm.) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w postaci wypełnionego formularza zwrotu w terminie dziesięciu (10) dni liczącego się od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta dzwoniąc na numer naszej infolinii 606 131 600, a następnie odesłać do nas wypełniony dokument zwrotu przed upływem 10 dni. Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres wskazany podczas kontaktu z biurem obsługi klienta lub na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć wydrukowany formularz zwrotu.

8) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Prawo do zwrotu zakupionego Towaru nie obowiązuje przy dostawie Towaru, który został przygotowany wg specyfikacji Klienta, lub zmodyfikowany zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

9) Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.

10) W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru wraz z kosztami dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu.

 

+ 48 606 131 600
+ 48 22 336 05 26
Infolinia czynna:
Od Poniedziałku do Piątku
w godzinach 9.00 – 18.00
Masz pytanie? napisz do nas
Formularz kontatktowy