Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


Administratorem danych osobowych klientów Kaspa Spółka z o.o. sklepu internetowego lampy24.net oraz lampy24.pl jest Kaspa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 7/58, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000502342, (dalej: "Spółka").
Dane kontaktowe Spółki:, adres e-mail: kaspa@kaspa.com.pl lub pocztą zwykłą pod adresem:
ul. Żaryna 7/58, 02-593 Warszawa

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: inspektor@kaspa.com.pl lub pocztą zwykłą pod adresem ul. Żaryna 7/58, 02-593 Warszawa  z dopiskiem IOD.

1/ Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu lampy24.net oraz lampy24.pl  w celu realizacji zamówień na w/w platformach - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3)    zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5)    obsługi próśb klientów , które do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(6)    Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
(7)    zapewnienie obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(8)     windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
(9)    przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
(10)    wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów dla stałych klientów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.

3/ Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4/ Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5/ Odbiorcami danych osobowych oprócz Spółki będą:
(1)    podmioty dostarczające usługi administracyjne, konsultingowe, marketingowe, informatyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
(2)    podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(3)     DOTPAY sp. z o.o. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line
(4)    organy administracji publicznej
6/ W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kwestia ochrony danych osobowych w sklepie została szczegółowo opisana w POLITYCE PRYWATNOŚCI.